Praktische informatie

Onderwijstijd 
Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. Een normuur (60 minuten) is niet hetzelfde als een lesuur. Scholen bepalen zelf hoelang een lesuur duurt. De lessen op het vmbo duren 50 minuten.

Voor het voortgezet onderwijs geldt de onderwijstijd per opleiding. De school stelt zelf het lesrooster vast. Voor het vmbo moeten 3700 normuren in 4 schooljaren worden gegeven. Daarnaast moet per jaar een minimaal aantal dagen onderwijs worden gegeven. Dit is 189 dagen. Door vakantiespreiding hebben bepaalde regio's 5 dagen minder beschikbaar dan 189. Dit is toegestaan.

Tot onderwijstijd worden vanzelfsprekend de ingeroosterde lessen gerekend, maar ook mentor- of studiebegeleidingslessen, toetsen, excursies, kennismakingsdagen, werkweken, sportdagen, activiteiten in de vorm van individuele- of groepsopdrachten in het kader van het lesprogramma, stages en voorlichting van vervolgstudies.

Lesopvang
In de onderbouw worden tussenuren zoveel mogelijk vermeden. Indien lessen niet doorgaan, wordt er voor leerlingen uit klas 1 en 2, bij voorrang, voor opvang van lessen gezorgd. Andere klassen kunnen ook worden opgevangen. Er is voldoende mogelijkheid voor leerlingen om te studeren of huiswerk te maken.

Roosterwijzigingen worden gepubliceerd op het infokanaal dat ook te raadplegen is via www.het-erasmus.nl

Verzuim
In verband met de voortgang van het onderwijs moet schoolverzuim tot het minimum worden beperkt. Dat vindt de school belangrijk en daarop wordt ook toegezien door de Inspectie en de leerplichtambtenaar. Een goede samenwerking met ouder(s) en/of verzorger(s) is hierbij noodzakelijk.

Ziekte
Wanneer uw kind ziek thuis blijft, moet u dat vóór 9.00 uur ‘s ochtends telefonisch melden op 0546 480 858. Zodra uw kind weer naar school kan, verwacht de conciërge een door de ouder zelf geschreven en ondertekend briefje met de reden en precieze duur van het verzuim.

Verlof onder schooltijd
Wanneer van tevoren bekend is dat uw kind onder schooltijd een afspraak heeft met bijvoorbeeld een arts, verwachten wij dat u ons daarover vooraf schriftelijk informeert.

Verlof (1 of meer dagen)
Voor bijzondere gelegenheden kunt u, graag zo tijdig mogelijk, verlof aanvragen via de team-leider. Deze zal, eventueel na overleg met de directie en/of de
leerplichtambtenaar, u zo spoedig mogelijk laten weten of de school verlof geeft.

Luxe verzuim
Scholen hebben van overheidswege de opdracht om zeer terughoudend te zijn bij het verlenen van verlof buiten de schoolvakanties. Rond de vakanties is er regelmatig extra controle door de leerplichtambtenaar.

Langdurige afwezigheid
Neemt u s.v.p. met de mentor van uw kind contact op indien u verwacht dat uw kind langer dan een week ziek zal zijn. Zo kunnen we nagaan of en hoe we de voortgang van het onderwijs zo goed mogelijk kunnen regelen.

Te laat komen
Het is zeer belangrijk dat leerlingen op tijd komen. Als uw kind te laat is, moet hij zich melden in lokaal 036 of in een nader aangegeven ruimte. Frequent te laat komen kan een indicatie zijn van problemen in de privésfeer of op school. In voorkomende gevallen zullen wij met u contact opnemen om te bespreken hoe het te laat komen kan worden aangepakt.
Bij veelvuldig te laat komen wordt dit gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Eruit gestuurd worden
Als een leerling uit de les wordt verwijderd, moet hij zich melden in lokaal 036 of in een nader aangegeven ruimte.

Proefwerk gemist
Als een leerling door ziekte of verlof een proefwerk heeft gemist, overlegt de leerling met de lesgevende docent wanneer het proefwerk kan worden ingehaald.

Lesrooster
Het lesrooster kan wijzigingen ondergaan in de loop van het schooljaar. Door deze roosterwijzigingen kan het voorkomen dat vrije middagen komen te vervallen. Het is belangrijk bij de planning van andere activiteiten, zoals muzieklessen, sport en bijbaantjes, rekening te houden met de lestijden.

Leerlingenpasje
Iedere leerling krijgt aan het begin van het schooljaar een leerlingenpasje voorzien van
een pasfoto. Leerlingen moeten hun pasje bij zich hebben. Het pasje hebben zij onder andere nodig voor de mediatheek en schoolfeesten.
Het pasje is strikt persoonlijk en mag niet worden uitgeleend. Bij vervanging, na verlies of bij beschadiging van het pasje, dient € 10,- te worden betaald voor een nieuw pasje.

Kluisjes
Iedere leerling krijgt van de school een sleutel van een kluisje verstrekt. Bij verlies van de sleutel dient voor € 5,- via de conciërge een nieuwe sleutel aangeschaft te worden. De school mag, om veiligheids- of gezondheidsredenen, een kluisje ter controle openen.

Sport- en beroepskleding
Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding is het dragen van sportschoenen en sportkleding verplicht.

Voor verschillende vakken is het verplicht om een laboratoriumjas en veiligheidsbril te dragen. Over de eisen omtrent beroepskleding ontvangt u aan het begin van het schooljaar nadere informatie.

Aanschaffen
Aan het begin van het schooljaar geeft de mentor middels een brief aan welke extra leermiddelen/materialen aangeschaft dienen te worden. Per leerjaar/leerweg en sector kan er ander materiaal nodig zijn.

Ruim 2200 LEERLINGEN…

Op Het Erasmus zitten ruim 2200 leerlingen. Onze leerlingen komen onder meer uit Almelo, Wierden, Vriezenveen, Rijssen, Nijverdal, Tubbergen, Vroomshoop, Daarlerveen, Westerhaar, Den Ham, Ootmarsum en Mariaparochie.

…316 DOCENTEN EN MEDEWERKERS…

Er werken 316 personeelsleden op Het Erasmus. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen het onderwijzend personeel, het onderwijsondersteunend personeel en het management.

…ÉÉN SCHOOL

vestiging mavo/havo/vwo:
met de stromingen: Kunststroom, Technasium, Ondernemend Burgerschap, Sportstroom en Technologie & Toepassing.
vestiging vmbo:
met de stromingen: Sportstroom, Kunst & Cultuurstroom, Techniek & Designstroom en Vakkencarrousel. De internationale schakelklas maakt ook deel uit van het vmbo.
vestiging praktijkonderwijs:
voor jong professionals.